EZÉKIEL KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Az Úr dicsőségének megjelenése a kerubokon
 • 2. fejezet

  Ezékiel prófétai megbízatása
 • 3. fejezet

  Isten levelet ad a prófétának, hogy egye meg Ezékiel elragadtatik Ezékiel Izráel házának őrállója Ismét látja a próféta az Úr dicsőségét
 • 4. fejezet

  Jeruzsálem megszállásának próféciája
 • 5. fejezet

  Isten büntetése Jeruzsálem felett
 • 6. fejezet

  A bálványimádó ország elpusztulása
 • 7. fejezet

  Isten rettenetes büntetései Izráelen
 • 8. fejezet

  A próféta látomásában Jeruzsálemben szemléli a templomi bálványimádás utálatosságait
 • 9. fejezet

  Nagy csapás Jeruzsálemen; a hívek megmenekülnek
 • 10. fejezet

  Isten dicsősége a kerubokon
 • 11. fejezet

  Júda fejedelmeinek büntetése, a száműzöttek vigasztalása
 • 12. fejezet

  A királynak és népének fogságra vitelét jelképekkel ábrázolja, és e jövendölés gyors beteljesedését hirdeti
 • 13. fejezet

  Jövendölés a hamis próféták és prófétanők ellen
 • 14. fejezet

  Bálványimádók nem nyernek feleletet Istentől kérdéseikre Jeruzsálem büntetését már a legkegyesebbek közbenjárása sem akadályozhatja meg
 • 15. fejezet

  A haszontalan szőlőtő
 • 16. fejezet

  Jeruzsálem hűtlensége, büntetése és újra megtérése
 • 17. fejezet

  Példabeszéd Dávid családjának jelenéről és jövőjéről
 • 18. fejezet

  Kinek-kinek csak a saját bűnéért kell meghalni
 • 19. fejezet

  Izráel gyászoló anyaoroszlán, kitépett szőlőtő
 • 20. fejezet

  Izráel engedetlensége a múltban és a jelenben Ítélet és ígéret Káldeusok kardja a zsidók és ammoniták ellen
 • 21. fejezet

  21. fejezet
 • 22. fejezet

  Jeruzsálem bűnei és büntetései
 • 23. fejezet

  Izráel és Júda paráználkodása a pogányokkal Az Isten iránti hűtlenség büntetése
 • 24. fejezet

  Jeruzsálem romlását a forró fazék és Ezékiel feleségének halála példázza
 • 25. fejezet

  Jövendölés az ammoniták ellen Jövendölés a moábiták ellen Jövendölés az edomiták ellen Jövendölés a filiszteusok ellen
 • 26. fejezet

  Tírusz pusztulásáról prófétál
 • 27. fejezet

  Gyászének Tírusz felett
 • 28. fejezet

  Tírusz királya ellen Szidón romlása Izráel háborítatlan nyugalma
 • 29. fejezet

  Egyiptom ellen
 • 30. fejezet

  Nabukodonozor összetöri Egyiptom hatalmát, szövetségeseit és királyát
 • 31. fejezet

  Egyiptom királya éppúgy elbukik, mint Asszíria királya
 • 32. fejezet

  Az egyiptomiaknak éppúgy sírba kell szállniuk, mint a többi népeknek
 • 33. fejezet

  Az őrállók kötelességéről Isten jósága és igazságossága Hír Jeruzsálem romlásáról Új feddő beszéd
 • 34. fejezet

  Jövendölés a hűtlen pásztorok ellen Az Úr maga fogja legeltetni juhait, és ítéletet tesz köztük A Dávid családjából való igaz Pásztor ígérete
 • 35. fejezet

  Jövendölés Edom ellen
 • 36. fejezet

  Izráel megváltása Új szív ígérete Áldott ország ígérete
 • 37. fejezet

  Izráel feltámadása Izráel újraegyesülése
 • 38. fejezet

  Jövendölés Góg betöréséről Izráel földjére, és vereségéről
 • 39. fejezet

  39. fejezet
 • 40. fejezet

  Látomás az új templomról
 • 41. fejezet

  A templom belsejének leírása
 • 42. fejezet

  A templom melléképületei és nagysága
 • 43. fejezet

  Az új templom dicsősége
 • 44. fejezet

  Az új templom papjairól
 • 45. fejezet

  Elkülönített terület a szentély a papok, a léviták és a fejedelem számára A fejedelem áldozatának mértéke Az áldozatok törvénye
 • 46. fejezet

  A fejedelem áldozatai A fejedelem öröksége Az áldozatok megfőzésére szolgáló konyhák
 • 47. fejezet

  A templomból kifolyó áldáshozó víz Az ország határai
 • 48. fejezet

  Az ország felosztása A szent város terjedelme és kapuinak nevei

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában