Ésaiás

 • 1. fejezet

  Izráel elpártolása és büntetése Felhívás valódi megtérésre Ígéret és fenyegetés
 • 2. fejezet

  Sionból kiárad az üdvösség és a béke minden népre, de előbb eléri a büntetés a bálványimádó Izráelt
 • 3. fejezet

  Ítélet a nép bűnei, különösen a nők hiúsága felett
 • 4. fejezet

  A messiás eljövetele
 • 5. fejezet

  Példázat az Úr terméketlen szőlőjéről Isteni ítélet
 • 6. fejezet

  Ésaiás prófétai elhívása
 • 7. fejezet

  Jeruzsálemet a szíriaiak és Izráel fenyegetik Vigasztaló ígéret Immánuelről Büntetés az asszírok által
 • 8. fejezet

  A hívők vigasztalása gonosz időkben Intés az élő Istenbe való hitre
 • 9. fejezet

  A Messiás születése, neve, országa Ítélet Izráel felett
 • 10. fejezet

  Az igazságtalan bírák büntetése Az asszírok kevélysége és megaláztatása Izráel maradékának megtérése
 • 11. fejezet

  A Messiás és az ő békéje A nép szétszórtjainak megváltása
 • 12. fejezet

  A megváltottak hálaéneke
 • 13. fejezet

  Jövendölés Babilon elpusztításáról
 • 14. fejezet

  Izráel megszabadítása. Diadalének a babiloni király bukásáról Az asszírok és filiszteusok pusztulása
 • 15. fejezet

  Moábiták elleni jövendölés
 • 16. fejezet

  A moábiták elleni jövendölés folytatása
 • 17. fejezet

  Damaszkusz elleni jövendölés Izráel elleni jövendölés
 • 18. fejezet

  Szerecsenország tiszteli Istent
 • 19. fejezet

  Egyiptom elleni jövendölés Egyiptom egyesülése Asszíriával és Izráellel az igaz Isten imádására
 • 20. fejezet

  Jövendölés az asszírok Egyiptom és Szerecsenország felett való győzelmeiről
 • 21. fejezet

  Babilon elleni jövendölés Dúma (Edom) elleni jövendölés Arábia elleni jövendölés
 • 22. fejezet

  Jeruzsálemet megostromolják Sébna elvettetése Eliákim felmagasztaltatása
 • 23. fejezet

  Tírusz elpusztul, de ismét felemeltetik Isten dicsőségére
 • 24. fejezet

  Istenítélet a föld felett Isten dicsőségének jövendő kinyilatkoztatása a Sionon
 • 25. fejezet

  Az Úr dicsérete A népek örömlakomája a Sionon
 • 26. fejezet

  Isten népének hálaéneke és reménye
 • 27. fejezet

  A világhatalmak megalázása, Izráel összegyűjtése
 • 28. fejezet

  Ítélet Efraim és Júda felett A drága szegeletkő Az Úr csodálatos tanácsa
 • 29. fejezet

  Jeruzsálem ostroma és megmenekülése A nép vaksága Csodálatos átalakulás
 • 30. fejezet

  Jaj azoknak, kik Egyiptomhoz menekülnek! Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak Ítélet Asszíria felett
 • 31. fejezet

  Egyiptom segítsége semmit sem ér. Az Úr győzi le az asszírokat
 • 32. fejezet

  Isten népének boldog állapota az igazságos király alatt, büntetések után
 • 33. fejezet

  Isten a panaszkodó népnek szabadítást ígér
 • 34. fejezet

  Isten büntetése népének minden ellenségén, különösen az edomitákon
 • 35. fejezet

  Isten népének dicsősége a szenvedések után
 • 36. fejezet

  Az asszírok megszállják Jeruzsálemet
 • 37. fejezet

  Az asszírok hada Ezékiás imájára egy éjszaka alatt megsemmisül
 • 38. fejezet

  Ezékiás halálos betegsége, meggyógyulása és hálaéneke
 • 39. fejezet

  Ezékiás hiúságának büntetése
 • 40. fejezet

  Az Úr eljön népe megváltására A hatalmas és dicsőséges Úr
 • 41. fejezet

  Isten elhívja Szolgáját a nyomorultaknak vigaszul, a pogányoknak megszégyenítésül
 • 42. fejezet

  Isten Szolgája (a Messiás) szelídségében a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője
 • 43. fejezet

  Isten megváltja népét, amint megígérte, és megbocsátja annak vétkét tisztán kegyelemből
 • 44. fejezet

  A kegyelem lelkének kitöltése A bálványimádás hiábavalósága Izráel megváltása
 • 45. fejezet

  Círus a Mindenható eszköze a bálványimádók megalázására és Izráel megszabadítására
 • 46. fejezet

  A babiloni bálványok pusztulása. Izráel szabadulása az ő gondviselő Istenében van
 • 47. fejezet

  A dölyfös és babonás Babilon romlása
 • 48. fejezet

  Isten felhívása a keménynyakú néphez: higgyen az ő kegyelmes megváltásában, és neki engedelmeskedjék
 • 49. fejezet

  Isten Szolgája a pogányok világossága, Izráel szabadítója Sion az ő könyörülő Istenével vigasztalódjék
 • 50. fejezet

  Izráel a saját bűnei miatt vettetett el, az Úr Szolgája hozza az üdvösséget
 • 51. fejezet

  Az igazak hazatérnek a fogságból, és öröm van Sionban
 • 52. fejezet

  Sion szabadulásának örömhíre
 • 53. fejezet

  Az Úr Szolgájának helyettünk való szenvedése és dicsősége
 • 54. fejezet

  Isten ígérete az ő népének és az ő örökkévaló irgalmasságának bizonyossága
 • 55. fejezet

  Meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe Isten beszéde nem marad hatás nélkül
 • 56. fejezet

  Intés kegyességre. A pogányok megtérése A rossz lelkipásztorok büntetése
 • 57. fejezet

  Békéjük van az igazaknak még a halálban is, a hitetleneknek nincs békességük
 • 58. fejezet

  Az álszent vallásosság büntetése Az igazi istentisztelet áldása
 • 59. fejezet

  A hitetlen nép romlottsága A Megváltó ígérete
 • 60. fejezet

  Sion dicsősége. A pogányok megtérése Az Úr az ő népének örökkévaló világossága
 • 61. fejezet

  Evangélium a Messiás kegyelemmel teljes eljöveteléről
 • 62. fejezet

  Sion eljövendő dicsősége
 • 63. fejezet

  Az Úr eltapossa az ellenségeket Emlékezés régi időkről Könyörgés megváltásért
 • 64. fejezet

  A megváltásért való könyörgés folytatása
 • 65. fejezet

  Az Úr válasza: a pogányok és Izráel maradékának megmenekülése Az elpártolt nép büntetése Új ég és új föld
 • 66. fejezet

  Képmutatók büntetése Az új Jeruzsálem, a legtávolabbi pogányok és az utolsó ítélet

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában